ބީލަން

ނެޝަނަލް ގްރީންހައުސް ގޭސް އިންވެންޓަރީ އާއި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް މިޓިގޭޝަންގެ ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދުމަށް

17 އޭޕްރިލް 2024 (IUL)438-CCD/438/2024/148

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    2 މެއި 2024 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-CCD/438/2024/148 17 އޭޕްރިލް 2024