ބީލަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވައިގެ ފެންވަރު މޮނިޓަރ ކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ހަރުކުރާ ދެ އެއަރ ކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަން ބެހެއްޓުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ 2 ޝެޑުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

24 އޭޕްރިލް 2024 (IUL)438-ENV/438/2024/127

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    8 މެއި 2024 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2024/127 24 އޭޕްރިލް 2024