ބީލަން

“ބިލްޑިންގ ކްލައިމެޓް ރެޒިލިއަންޓް ސޭފަރ އައިލެންޑްސް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް” މަޝްރޫޢު އަށް ބޭނުންވާ އައިސީޓީ އެކުއިޕްމެންޓް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

2 މެއި 2024 (IUL)438-ENV/438/2024/177

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    16 މެއި 2024 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2024/177 2 މެއި 2024