ބީލަން

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ވެނިއު އަދި ކޭޓަރިން ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

8 މެއި 2024 (IUL)438-ENV/438/2024/184

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    20 މެއި 2024 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2024/184 8 މެއި 2024