ބީލަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއަށް ބޭނުންވާ ގޮނޑި އަދި މޭޒު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

8 މެއި 2024 (IUL)438-AU/1/2024/15

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    20 މެއި 2024 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-AU/1/2024/15 8 މެއި 2024