ބީލަން

ޓެކްނޮލޮޖީ ނީޑްސް އެސަސްމަންޓް (ޓީ.އެން.އޭ) ދަށުން މިޓިގޭޝަން ދާއިރާއިން ޕްރައިއޮރަޓައިޒް ކޮށްފައިވާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން ޓެކްނޮލޮޖީ އަކަށް، ކޮންސެޕްޓް ނޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

26 މެއި 2024 (IUL)438-CCD/438/2024/199

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    6 ޖޫން 2024 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-CCD/438/2024/199 26 މެއި 2024