ބީލަން

ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ޑިޖިޓަލް އެލެވޭޝަން މޮޑެލެއް ހެދުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމަށް

29 މެއި 2024 (IUL)438-CCD/438/2024/205

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    27 ޖޫން 2024 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-CCD/438/2024/205 29 މެއި 2024