ބީލަން

ދިވެހި ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޤައުމީ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގަ އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި، ސޮފްޓްވެއަރ ޑިފައިންޑް ވައިޑް އޭރިއާ ނެޓްވޯކް (އެސްޑީވޭން) ޓެކްނޯލޮޖީ ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށްޓަކައި، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ނީޑްސް އެސެސްމަންޓާއި ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންސީ ފަރމެއް ހޯދުމަށް

29 މެއި 2024 (IUL)438-DMADD/438/2024/212

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    22 ޖޫން 2024 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-DMADD/438/2024/212 29 މެއި 2024