ބީލަން

“ނެޝަނަލީ ޑިޓަމައިންޑް ކޮންޓްރިބިއުޝަންސް” ގެ ފައިނޭންސް ޓްރެކްކުރުމުގެދާއިރާއިން ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމަށް

30 މެއި 2024 (IUL)438-CCD/438/2024/213

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    26 ޖޫން 2024 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-CCD/438/2024/213 30 މެއި 2024