ބީލަން

ކޮމިއުނިޓީ މޮބަލައިޒޭޝަން އައުޓްރީޗް އެންޑް ޖެންޑަރ އެކްސްޕާޓް ފޯރ ގްރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރަމަންޓަލް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް – ވަޒީފާއަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ދަޢުވަތު

3 ޖޫން 2024 (IUL)438-WMPC/438/2024/218

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    11 ޖޫން 2024 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-WMPC/438/2024/218 3 ޖޫން 2024