ބީލަން

ކެޕޭސިޓީ ސްރެންތަނިންގ ފޯ އިމްޕްރޫވްޑް ޓްރާންޕެރަންސީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް މިޓިގޭޝަން އެންޑް އެޑަޕްޓޭޝަން އެކްޝަންސް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް” (ސީ.ބިޓް މޯލްޑިވްސް) މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ އައި.ސީ.ޓީ އިކުއިޕްމެންޓް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

6 ޖޫން 2024 (IUL)438-CCD/438/2024/220

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    30 ޖޫން 2024 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-CCD/438/2024/220 6 ޖޫން 2024