ބީލަން

ލ. އަތޮޅަށް ޓުއަރިސްޓުން ޒިޔާރަތް ކުރާ ވަރު އަދި ޤުދުރަތީ ތަންތަން ބޭނުން ކުރާމިންވަރު ވަޒަން ކުރުމަށް ސާރވޭ ހެދުމަށް

6 ޖޫން 2024 (IUL)438-ENV/438/2024/210

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    1 ޖުލައި 2024 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2024/210 6 ޖޫން 2024