ބީލަން

ބިލްޑިންގ ކްލައިމެޓް ރެޒިލިއަންޓް ސޭފާރ އައިލެންޑްސް އިން މޯލްޑިވްސް މަޝްރޫއުގެ ބޭނުމަށް އައިސީޓީ އެކުއިޕްމެންޓް ގަތުމަށް

12 ޖޫން 2024 (IUL)438-ENV/438/2024/215

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    15 ޖުލައި 2024 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2024/215 12 ޖޫން 2024