ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ކޮންސަލްޓަންޓް “އެންހާންސިންގ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތްރޫ އެންވަޔަރަންމަންޓަލީ ރެޒިލިއަންޓް އައިލެންޑްސް (އެންދެރި)” ޕްރޮޖެކްޓް

12 ޖޫން 2024 (IUL)438-HRU/438/2024/234

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    26 ޖޫން 2024 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2024/234 12 ޖޫން 2024