ބީލަން

ކެމިކަލްސް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންސަލްޓަންސީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

13 ޖޫން 2024 (IUL)438-ENV/438/2024/232

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    8 ޖުލައި 2024 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2024/232 13 ޖޫން 2024