ބީލަން

މަޝްރޫޢުތަކުގެ އެކައުންޓުތައް 2016ން 2019ށް އޮޑިޓުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

26 ޑިސެމްބަރ 2016 (IUL)438-PRCU/PRIV/2016/5

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    5 ޖަނަވަރީ 2017 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-PRCU/PRIV/2016/5 26 ޑިސެމްބަރ 2016

އެޓޭޗްމެންޓް (1)

  1. އިޢުލާނު (486.14 KB)