ބީލަން

އީ.އައި.އޭ. ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން – ގއ. ނިލަންދޫގައި އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ޤާއިމުކުރުމަށް

5 ޖަނަވަރީ 2017 (IUL)438/438/2017/1

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    15 ޖަނަވަރީ 2017 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438/438/2017/1 17 ޖަނަވަރީ 2017
1 (IUL)438/438/2017/1 5 ޖަނަވަރީ 2017