ބީލަން

ސަޕްލައި އެންޑް ޑެލިވަރީ – ހުވަދޫ އަތޮޅުގެ 8 ރަށަކަން ކުނި މެނޭޖްކުރަން ބޭނުންކުރާ ވަށިގަނޑާއި ކާދު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު

12 ޖަނަވަރީ 2017 (IUL)438-RDS/438/2017/12

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    23 ޖަނަވަރީ 2017 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-RDS/438/2017/12 12 ޖަނަވަރީ 2017