ބީލަން

ކޮންސަލްޓަންސީ – މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވައިދޭ ބެޗެލަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގެ މާއްދާއަކަށް ކަރިކިއުލަމް ތައްޔާރުކޮށްދިނުން

29 ޖަނަވަރީ 2017 (IUL)438-PDU/438/2017/23

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    6 ފެބްރުއަރީ 2017 00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    9 ފެބްރުއަރީ 2017 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-WS/438/2017/32 12 ފެބްރުއަރީ 2017
1 (IUL)438-PDU/438/2017/23 29 ޖަނަވަރީ 2017