ބީލަން

ކޮންސަލްޓަންސީ – މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވައިދޭ ބެޗެލަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގެ މާއްދާއަކަށް ކަރިކިއުލަމް ތައްޔާރުކޮށްދިނުން

29 ޖަނަވަރީ 2017 (IUL)438-PDU/438/2017/23

  • Registration Date
    2017-02-06 00:00:00
  • Submission Date
    2017-02-09 11:00:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-WS/438/2017/32 12 ފެބްރުއަރީ 2017
1 (IUL)438-PDU/438/2017/23 29 ޖަނަވަރީ 2017