ބީލަން

ގްރީން ބިލްޑިންގ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތަކާއި ގްރީން ބިލްޑިންގ އާއި ގޯޑައުންއާ ދޭތެރޭގައިވާ ޑެކުގައި ތަނެއް ހެދުން

30 ޖަނަވަރީ 2017 (IUL)438-AU/1/2017/5

  • Information Session Date
    2017-02-08 11:00:00
  • Submission Date
    2017-02-12 11:00:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-AU/1/2017/5 30 ޖަނަވަރީ 2017