ބީލަން

ގްރީން ބިލްޑިންގ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތަކާއި ގްރީން ބިލްޑިންގ އާއި ގޯޑައުންއާ ދޭތެރޭގައިވާ ޑެކުގައި ތަނެއް ހެދުން

30 ޖަނަވަރީ 2017 (IUL)438-AU/1/2017/5

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    8 ފެބްރުއަރީ 2017 11:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    12 ފެބްރުއަރީ 2017 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-AU/1/2017/5 30 ޖަނަވަރީ 2017