ބީލަން

ގޯޑައުން ޢިމާރާތުގެ 1 އަދި 2 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުރި 4 ފާޚާނާގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް

30 ޖަނަވަރީ 2017 (IUL)438-AU/1/2017/7

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    9 ފެބްރުއަރީ 2017 10:30:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    13 ފެބްރުއަރީ 2017 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-AU/1/2017/7 30 ޖަނަވަރީ 2017