ބީލަން

އީ.އައި.އޭ. ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން – 9 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ

16 ފެބްރުއަރީ 2017 (IUL)438-PDU/1/2017/11

  • Registration Date
    2017-02-27 00:00:00
  • Submission Date
    2017-03-01 11:00:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-PDU/1/2017/11 16 ފެބްރުއަރީ 2017