ބީލަން

އީ.އައި.އޭ. ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން – 9 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ

16 ފެބްރުއަރީ 2017 (IUL)438-PDU/1/2017/11

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    27 ފެބްރުއަރީ 2017 00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    1 މާޗް 2017 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-PDU/1/2017/11 16 ފެބްރުއަރީ 2017