ބީލަން

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު – ހދ. ހިރިމަރަދޫ އަދި ހދ. ވައިކަރަދޫގައި އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ޤާއިމުކުރުމަށް

1 މާޗް 2017 (IUL)438/1/2017/14

  • Information Session Date
    12 Mar 2017 13:00
  • Submission Date
    29 Mar 2017 13:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438/1/2017/14 1 މާޗް 2017