ބީލަން

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު – ހދ. ކުމުންދޫގައި އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ޤާއިމުކުރުމަށް

12 މާޗް 2017 (IUL)438/1/2017/16

  • Registration Date
    22 Mar 2017 14:00
  • Information Session Date
    22 Mar 2017 10:00
  • Submission Date
    12 Apr 2017 13:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438/1/2017/16 12 މާޗް 2017