ބީލަން

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު – ހދ. ނޭކުރެންދޫގައި އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ޤާއިމުކުރުމަށް

12 މާޗް 2017 (IUL)438/1/2017/17

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    22 މާޗް 2017 14:00
  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    22 މާޗް 2017 11:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    12 އޭޕްރިލް 2017 14:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438/1/2017/17 12 މާޗް 2017