ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ސިވިލް އިންޖިނިއަރ – ސަޕޯޓް ވަލްނަރަބްލް ކޮމިއުނިޓީޒް އިން މޯލްޑިވްސް ޓު މެނޭޖް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އިންޑިއުސްޑް ވޯޓަރޝޯޓޭޖަސް

16 ޖޫން 2017 (IUL)438-HRU/438/2017/121

  • Deadline Date
    09 Jul 2017 12:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-WS/438/2017/225 13 ނޮވެމްބަރ 2017
1 (IUL)438-HRU/438/2017/121 16 ޖޫން 2017