ބީލަން

ގްރީން ބިލްޑިންގ އާއި ގޯޑައުން ޢިމާރާތުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

9 ޖުލައި 2017 (IUL)438-AU/1/2017/57

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    16 ޖުލައި 2017 13:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-AU/1/2017/57 9 ޖުލައި 2017