ބީލަން

ހޯލު ހޯދައި ތައްޔާރުކުރުމާއި ކޭޓަރ ކުރުން – އޯޒޯންޓުކްލައިމެޓް ޓެކްނޮލޮޖީ އެކްސްޕޯ އަދި އިންޑަސްޓްރީ ރައުންޑްޓޭބަލް

18 ޖުލައި 2017 (IUL)438-ENV/438/2017/143

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    23 ޖުލައި 2017 11:30:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
3 (IUL)438-ENV/438/2017/143 18 ޖުލައި 2017
2 (IUL)438-ENV/438/2017/137 16 ޖުލައި 2017
1 (IUL)438-ENV/438/2017/129 3 ޖުލައި 2017