ބީލަން

ހޯލު ހޯދައި ތައްޔާރުކުރުމާއި ކޭޓަރ ކުރުން – އޯޒޯންޓުކްލައިމެޓް ޓެކްނޮލޮޖީ އެކްސްޕޯ އަދި އިންޑަސްޓްރީ ރައުންޑްޓޭބަލް

18 ޖުލައި 2017 (IUL)438-ENV/438/2017/143

  • Submission Date
    23 Jul 2017 11:30
Round Reference No. Published Date
3 (IUL)438-ENV/438/2017/143 18 ޖުލައި 2017
2 (IUL)438-ENV/438/2017/137 16 ޖުލައި 2017
1 (IUL)438-ENV/438/2017/129 3 ޖުލައި 2017