ބީލަން

ނ. މާފަރު ގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

19 ޖުލައި 2017 (IUL)438-WMPC/1/2017/64

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    30 ޖުލައި 2017 11:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    9 އޯގަސްޓް 2017 11:30:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-WMPC/1/2017/64 19 ޖުލައި 2017