ބީލަން

ނ. މާފަރު ގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

19 ޖުލައި 2017 (IUL)438-WMPC/1/2017/64

  • Information Session Date
    30 Jul 2017 11:00
  • Submission Date
    09 Aug 2017 11:30
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-WMPC/1/2017/64 19 ޖުލައި 2017