ބީލަން

ދ. ރިނބުދޫ ގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

25 ޖުލައި 2017 (IUL)438-WMPC/1/2017/66

  • Information Session Date
    03 Aug 2017 11:00
  • Submission Date
    10 Aug 2017 11:30
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438/1/2018/2 10 ޖަނަވަރީ 2018
1 (IUL)438-WMPC/1/2017/66 25 ޖުލައި 2017