ބީލަން

ތ. ވަންދޫ ގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

25 ޖުލައި 2017 (IUL)438-WMPC/1/2017/67

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    3 އޯގަސްޓް 2017 13:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    10 އޯގަސްޓް 2017 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-WMPC/1/2017/67 25 ޖުލައި 2017