ބީލަން

އދ. މާމިގިލި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒަށް ކާދު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި ޖަނަރޭޓަރެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

30 ޖުލައި 2017 (IUL)438-WMPC/438/2017/158

  • Submission Date
    08 Aug 2017 11:30
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-WMPC/438/2017/158 30 ޖުލައި 2017