ބީލަން

އދ. މާމިގިލި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒަށް ކާދު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި ޖަނަރޭޓަރެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

30 ޖުލައި 2017 (IUL)438-WMPC/438/2017/158

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    8 އޯގަސްޓް 2017 11:30:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-WMPC/438/2017/158 30 ޖުލައި 2017