ބީލަން

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

31 ޖުލައި 2017 (IUL)438-WMPC/1/2017/151

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    6 އޯގަސްޓް 2017 11:30:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    13 އޯގަސްޓް 2017 11:30:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-WMPC/1/2017/151 31 ޖުލައި 2017