ބީލަން

ހއ. ހޯރަފުށި ގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

1 އޯގަސްޓް 2017 (IUL)438-WMPC/1/2017/68

  • Information Session Date
    10 Aug 2017 13:00
  • Submission Date
    16 Aug 2017 11:30
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-WMPC/1/2017/68 1 އޯގަސްޓް 2017