ބީލަން

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ އާލާތްތައް ތައްޔާރުކުރުން

6 އޯގަސްޓް 2017 (IUL)438-CCD/438/2017/160

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    13 އޯގަސްޓް 2017 11:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    24 އޯގަސްޓް 2017 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
3 (IUL)438-CCD/438/2017/160 6 އޯގަސްޓް 2017
2 (IUL)438-CCD/438/2017/147 20 ޖުލައި 2017
1 (IUL)438-CCD/438/2017/126 20 ޖޫން 2017