ބީލަން

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

7 އޯގަސްޓް 2017 (IUL)438-WMPC/1/2017/69

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    14 އޯގަސްޓް 2017 13:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    17 އޯގަސްޓް 2017 13:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-WMPC/1/2017/69 7 އޯގަސްޓް 2017
1 (IUL)438-WMPC/1/2017/63 13 ޖުލައި 2017