ބީލަން

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

7 އޯގަސްޓް 2017 (IUL)438-WMPC/1/2017/69

  • Information Session Date
    14 Aug 2017 13:00
  • Submission Date
    17 Aug 2017 13:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-WMPC/1/2017/69 7 އޯގަސްޓް 2017
1 (IUL)438-WMPC/1/2017/63 13 ޖުލައި 2017