ބީލަން

ގއ. ކޮލަމާފުށީގައި ވޭސްޓް ބަރނަރ އެއް ޤާއިމުކޮށް ކުނިމެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

9 އޯގަސްޓް 2017 (IUL)438-WMPC/438/2017/168

  • Information Session Date
    16 Aug 2017 11:30
  • Submission Date
    23 Aug 2017 11:30
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-WMPC/438/2017/168 9 އޯގަސްޓް 2017