ބީލަން

އދ. މާމިގިލި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒަށް ކާދު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި ޖަނަރޭޓަރެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

13 އޯގަސްޓް 2017 (IUL)438-WMPC/438/2017/169

  • Submission Date
    17 Aug 2017 13:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-WMPC/438/2017/169 13 އޯގަސްޓް 2017