ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ – ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި، ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

10 އޮކްޓޯބަރ 2017 (IUL)438-OFID/1/2017/78

  • Deadline Date
    30 Oct 2017 14:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-OFID/1/2017/78 10 އޮކްޓޯބަރ 2017