ބީލަން

ކޮންސަލްޓަންސީ – އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެންޑް ސޯޝަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް – ޒޯނު 6 އަދި 7ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒާ ބެހޭ

12 އޮކްޓޯބަރ 2017 (IUL)438-WMPC/1/2017/77

  • Submission Date
    17 Oct 2017 13:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-WMPC/1/2017/77 12 އޮކްޓޯބަރ 2017