ބީލަން

ހއ. ކެލާ ގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

29 އޮކްޓޯބަރ 2017 (IUL)438-WMPC/1/2017/80

  • Information Session Date
    07 Nov 2017 11:00
  • Submission Date
    12 Nov 2017 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-WMPC/1/2017/80 29 އޮކްޓޯބަރ 2017