ބީލަން

އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ. އިމްޕޯޓުކުރުމާއި، ކޮންޓްރޯލުކުރުމާއި މެނޭޖުކުރުން 2017

29 އޮކްޓޯބަރ 2017 (IUL)438-ENV/438/2017/214

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    6 ނޮވެމްބަރ 2017 11:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    14 ނޮވެމްބަރ 2017 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-ENV/438/2017/214 29 އޮކްޓޯބަރ 2017
1 (IUL)438-ENV/438/2017/204 15 އޮކްޓޯބަރ 2017