ބީލަން

އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ. އިމްޕޯޓުކުރުމާއި، ކޮންޓްރޯލުކުރުމާއި މެނޭޖުކުރުން 2017

29 އޮކްޓޯބަރ 2017 (IUL)438-ENV/438/2017/214

  • Information Session Date
    06 Nov 2017 11:00
  • Submission Date
    14 Nov 2017 11:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-ENV/438/2017/214 29 އޮކްޓޯބަރ 2017
1 (IUL)438-ENV/438/2017/204 15 އޮކްޓޯބަރ 2017