ބީލަން

ޕީ.ސީ.ބީ ހިމެނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޓްރާންސްފޯމަރ ތެޔޮ ސާމްޕަލްތަކެއް ޓެސްޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

23 ނޮވެމްބަރ 2017 (IUL)438-ENV/438/2017/233

  • Submission Date
    07 Dec 2017 11:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-ENV/438/2017/241 11 ޑިސެމްބަރ 2017
1 (IUL)438-ENV/438/2017/233 23 ނޮވެމްބަރ 2017