ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ (3) – ސަޕޯޓް ވަލްނަރަބްލް ކޮމިއުނިޓީޒް އިން މޯލްޑިވްސް ޓު މެނޭޖް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އިންޑިއުސްޑް ވޯޓަރޝޯޓޭޖަސް

23 ނޮވެމްބަރ 2017 (IUL)438-WS/438/2017/234

Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-WS/438/2017/234 23 ނޮވެމްބަރ 2017