ބީލަން

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު: 3 ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަން އުފެއްދުން

12 ޑިސެމްބަރ 2017 (IUL)438-WS/438/2017/244

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    21 ޑިސެމްބަރ 2017 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-WS/438/2017/244 12 ޑިސެމްބަރ 2017