ބީލަން

ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/27) ދިވެހި ބަހުން އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

2 ޖަނަވަރީ 2018 (IUL)438-CCD/438/2017/256

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    16 ޖަނަވަރީ 2018 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-CCD/438/2017/256 2 ޖަނަވަރީ 2018