ބީލަން

ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/27) ދިވެހި ބަހުން އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

2 ޖަނަވަރީ 2018 (IUL)438-CCD/438/2017/256

  • Submission Date
    16 Jan 2018 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-CCD/438/2017/256 2 ޖަނަވަރީ 2018