ބީލަން

ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/27) ދިވެހި ބަހުން އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

15 ޖަނަވަރީ 2018 (IUL)438-CCS/438/2018/22

  • Submission Date
    16 Jan 2018 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-CCS/438/2018/22 15 ޖަނަވަރީ 2018