ބީލަން

ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/27) ދިވެހި ބަހުން އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

15 ޖަނަވަރީ 2018 (IUL)438-CCS/438/2018/22

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    16 ޖަނަވަރީ 2018 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-CCS/438/2018/22 15 ޖަނަވަރީ 2018