ބީލަން

ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ.ސީ.ގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބައިއެނުއަލް އަޕްޑޭޓް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމަށް، މެޝަރިންގ، ރިޕޯޓިންގ އެންޑް ވެރިފައިންގ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުމަށް ޤައުމީ/ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންސަލްޓަންޓު(ން) ހޯދުމަށް

15 ޖަނަވަރީ 2018 (IUL)438-CCS/438/2018/23

  • Submission Date
    31 Jan 2018 11:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-CCS/438/2018/50 8 ފެބްރުއަރީ 2018
1 (IUL)438-CCS/438/2018/23 15 ޖަނަވަރީ 2018