ބީލަން

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ޤާނޫނެއް ޑްރާފްޓުކުރުމަށް ޤައުމީ ތަޖުރިބާކާރެއް ހޯދުމަށް

15 ޖަނަވަރީ 2018 (IUL)438-CCS/438/2018/24

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    24 ޖަނަވަރީ 2018 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-CCS/438/2018/24 15 ޖަނަވަރީ 2018