ބީލަން

ފ. ނިލަންދޫ ފެނުގެ މަޝްރޫޢުގެ ބީލަންފޮތް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

16 ޖަނަވަރީ 2018 (IUL)438-WS/438/2018/26

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    25 ޖަނަވަރީ 2018 11:30:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-WS/438/2018/26 16 ޖަނަވަރީ 2018
1 (IUL)438-WS/438/2017/251 24 ޑިސެމްބަރ 2017